Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009

Επίθετα βυζαντινών αξιωματούχων του 11-12ου αιώνα


Παρακάτω παραθέτω διάφορα ονοματεπώνυμα βυζαντινών αξιωματούχων των οποίων οι σφραγίδες έχουν βρεθεί από τη Σικελία, τη Βουλγαρία μέχρι και την Ουκρανία, και αλλού, και είναι κυρίως του 11ου αιώνα.
Παλαιολόγος Γεώργιος 11ος
Μαυροκατακάλων Γρηγόριος 11ος
Τορνίκης Δημήτριος 12ος
Ευγενιανός Ιωάννης 11ος
Συναδηνός Ιωάννης 11ος
Χοιροσφάκτης 11ος
Τζιντζιλούκης Λεοντάκιος 11ος
Σκριβόπωλος Μιχαήλ 11ος
Μεσοποταμίτης Μιχαήλ 12ος
Στουπιώτης Μιχαήλ 11ος
Χρυσοτζεφούδης Νικηφόρος 11ος
Γυμνός Νικόλαος 11ος
Βηκένος Παγκράτιος 11ος
Κοντοστέφανος Στέφανος 12ος
Φραγγόπουλος Θεόδωρος 11ος
Βασπρακανίτης Χριστόφορος 11ος
Μεσαρίτης Νικόλαος 12ος
Τριακοντάφυλλος Ιωάννης 11ος
Προμουνδήνος Κωνσταντίνος 11ος
Ξαντάς Κωνσταντίνος 11ος
Δοξαπατρής Φίλιππος 11ος
Βατάτζης Βρυέννιος 11ος
Γαβαλάς Μιχαήλ 11ος
Πεπαγωμένος Ιωάννης 11ος
Μαχητάριος Νικήτας 11ος
Ραδηνός Κωνσταντίνος 11ος
Δεκανού Γεώργιος 11ος
Καβαλούρης Ακίνδυνος 11ος
Εξαμιλίτης Γεώργιος 11ος
Αργυρός Πέτρος 11ος
Γαριδάς Ευστράτιος 11ος
Ανζάς Μιχαήλ 11ος
Κρατερός Κωνσταντίνος 12ος
Σπανόπουλος Ιωάννης 11ος
Ικανάτος Ιωάννης 11ος
Ψιλιανός Μιχαήλ 11ος
Σκληρός Μιχαήλ 11ος
Πλεύρης Λέων 11ος
Ξηρός Ιωάννης 12ος
Ταρχανειώτης Ιωσήφ 11ος
Σαγόπουλος Μιχαήλ 11ος
Βαρύς Μιχαήλ 11ος
Αριστηνός 11ος
Σινωπίτης Ευστάθιος 12ος
Κατωτικός Ιωάννης 11ος
Εξακιωνίτης Λέων 11ος
Βραχάμης Φιλάρετος 11ος
Μυτιληναίος Χριστόφορος 11ος
Θεοδωροκάνπς Γεώργιος 11ος
Κάτας Γεώργιος 11ος
Καρδαμόπουλος Χρυσόστομος 10ος
Σικουνδηνός Νικόλαος 11ος
Χρυσοβέργης Θεοδόσιος 11ος
Βαλάντης Ιωάννης 11ος
Κομνηνή Ξένη 11ος
Αδράλεστος Νικήτας 12ος
Αγρίτης Θεοδόσιος 11ος
Αποδάλας Ελευθέριος 11ος
Αξιωματικός Μιχαήλ 11ος
Χωματηνός Θεόδωρος 11ος
Χρύσανθος Ιωάννης 12ος
Απλούχειρ Ρωμανός 11ος
Ιασίτης Κωνσταντινός 11ος
Καματηρός 12ος
Κεγχρής Ρωμανός 11ος
Κυρίτζης Αναστάσιος 11ος
Μαγγάνης Γεώργιος 11ος
Πενταρκλής Γεώργιος 12ος
Πρωτεύων Θεόδωρος 11ος
Σκληρόπουλος Κωνσταντίνος 12ος
Στύπης Νικόλαος 12ος
Σύρος Φώτιος 11ος
Τουρμαχόπουλος Καλός 11ος
Βούρτζης Κωνσταντίνος 11ος
Γούλας Θεόφιλος 11ος
Βερβέρης Γεώργιος 12ος
Χαλκοπρατείτης Παντολέων 11ος
Χορτζιανός 11ος
Γαστρόπωλος Θεοφύάκτος 11ος
Γρίβας Γεώργιος 12ος
Κοιλαδίτης Ιωάννης 12ος
Κόσσυφος Ιωάννης 12ος
Λουλάκης Θεόδωρος 11ος
Δήμας Ιωάννης 11ος
Ρουσόπουλος 11ος
Παξηνός Μιχαήλ 11ος
Κώνωψ Μιχαήλ 11ος
Βούρτζης Βασίλειος 11ος
Οπαδός Κωνσταντίνος 11ος
Εργοδότης Νικήτας 11ος
Βαλάντης Ιωάννης 11ος
Κουφός Σκουφάς Κωνσταντίνος 11ος
Μόσχος Ιωάννης 11ος
Σάμιος Μιχαήλ 12ος
Καλυπάς Νικόλαος 12ος
Ποταμινός Λέων 11ος
Τριαδιτζίτης Ιωάννης 11ος
Λαχανάς Γεώργιος 11ος
Στεμνιτζιώτης Στέφανος 10ος
Ανδρειωμένος Γεώργιος 11ος
Αριανίτης Λέων(Θ.Οπτιμάτων) 11ος
Περδίκης 11ος
Χοιροσφάκτης Γεώργιος 11ος
Κηρουλάριος Μιχαήλ (Πατριαρχης) 11ος
Λειχούδης Κωνσταντίνος(Πατριάρχης) 11ος
Ξιφιλίνος Ιωάννης (Πατριάρχης) 11ος
Γαριδάς Ευστράτιος(Πατριάρχης) 11ος
Γραμματικός Νικόλαος (Πατριάρχης) 11ος
Αγαπητός Ιωάννης (Πατριάρχης) 12ος
Στυππής Λέων(Πατριάρχης) 12ος
Κουρκούας Μιχαήλ(Πατριάρχης) 12ος
Μουζάλων Νικόλαος (Πατριάρχης) 12ος
Χρυσοβέργης Λουκάς (Πατριάρχης) 12ος
Χλιαρηνός Κωνσταντίνος (Πατριάρχης) 12ος
Καματερός Βασίλειος(Πατριάρχης) 12ος
Ευγενειώτης Χαρίτων (Πατριάρχης) 12ος
Βορραδιώτης Θεοδόσιος(Πατριάρχης) 12ος
Μουντάνης Νικήτας(Πατριάρχης) 12ος
Σαραντηνός ή Χαριτόπουλος Μανουήλ (Πατριάρχης) 13ος
Κορέσης Κωνσταντίνος 12ος
Πιπέρης Νικήτας 11ος
Τεσσαρακονταπήχυς Ιωάννης 12ος
Τουμαρχόπουλος Καλός 11ος
Μετρητόπουλος Θεόδωρος 11ος
Καπανδρίτης Βασίλειος 12ος
Καμπινός Νικήτας 11ος
Βουτουμίτης Μανουήλ 12ος
Βιβλιογραφία:
-St Bilik, Nepublikuvani vizantijski milivdovuli s otpetacani familni imena, Numizmatika i Sphragistika V.2 (1998), 50-66
-W. de Gray Birch, Catalogue of seals in the Department of Manuscripts in the British Museum, London 1898

-M. Braunlin and J. Nesbitt, Selections from a private collection of Byzantine bullae, Byzantion 68 (1998), 157-182

-V. Bulgakova, Byzantinische Bleisiegel in Osteuropa: Die Funde auf dem Territorium Altrusslands, Wiesbaden 2004

-J.-Cl. Cheynet, C. Morrisson and W. Seibt, Sceaux byzantins de la collection Henri Seyrig, Paris 1991

-G. Zacos, Byzantine Lead Seals II, compiled and edited by J.W. Nesbitt, Bern 1984 [reviewed by H. Hunger in Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 36 (1986), 333-339 and by N. Oikonomides, A propos d'une nouvelle publication de sceaux byzantins, Re

-A.-K. Wassiliou, Einige bisher unbekannte Namen auf Byzantinischen Siegeln, Studies in Byzantine Sigillography 9 (2006), pp. 69-79

-N. and W. Seibt, Siegel der Sammlung Orghidan - eine Nachlese zur Edition V. Laurents Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 53 (2003), 195-203

-J. Nesbitt and N. Oikonomides, Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art 3: West, Northwest and Central Asia Minor and the Orient, Washington D.C. 1996 [reviewed by W. Seibt in Byzantinische Zeitschrift 92 (1999), 538-54

-V. Laurent, La collection Orghidan, Paris 19524 σχόλια: